Cảm nhận học viên X-start Up CEO ENTREPRENEUR - Tháng 11/ 2015

Cảm nhận học viên X-start Up CEO ENTREPRENEUR – Tháng 11/ 2015

Chỉ có trải nghiệm mới cảm nhận được giá trị thật sự mà chương trình mang lại.

lop k1 ceo4 lop k1 ceo5 lop k1 ceo8  lop k1 ceo10 lop k1 ceo11  lop k1 ceo13 lop k1 ceo14 lop k1 ceo15 lop k1 ceo16 lop k1 ceo17 lop k1 ceo18 lop k1 ceo19  lop k1 ceo21 lop k1 ceo22 lop k1 ceo23 lop k1 ceo24