CHỊ PHAN THỊ YẾN TRINH

CHỊ PHAN THỊ YẾN TRINH

“…Sau hai ngày được học với một người Thầy tuyệt vời, kiến thức tôi thu được cùng với một cảm giác… trên cả tuyệt vời…”

Chị Phan Thị Yến Trinh – Nhóm CTXH- BV-

Pham Thi Yen Trinh - Nhom CTXH BV_Fotor