CEO Tạ Minh Tuấn (20 phút 1 cuộc đời)

CEO Tạ Minh Tuấn (20 phút 1 cuộc đời)

Bài nói chuyện của anh Tạ Minh Tuấn – tổng giám đốc Help Corp tại chương trình 20 Phút 1 Cuộc Đời lần thứ 4 – chương trình của những Doanh nhân trẻ diễn ra vào ngày 14/04/2013.