TẠ MINH TUẤN – CEO & SÁNG LẬP VIÊN HELP INTERNATIONAL

 

 

Nguồn: trích Forbes