Tạ Minh Tuấn - CEO & Sáng Lập Viên HELP INTERNATIONAL - YUP