chriszobrist_web Christopher Quang Zobrist is an entrepreneur, angel investor, and educator based in Ho Chi Minh City. He is the Deputy Director of JVN’s Innovation, Leadership, and Entrepreneurship Programs.
He has been a practicing entrepreneur and educator in the areas of leadership and entrepreneurship for over ten years, and has taught courses at UC Berkeley, RMIT Vietnam, Vietnam National University’s International University HCMC, the University of Science HCMC, and the Hanoi School of Business at VNU Hanoi. He has been a founder of four businesses, one of which he still manages. Mr. Zobrist received his Bachelor’s of Science in Business Administration from UC Berkeley, and a Masters in Business Administration from UC Davis. Mr. Zobrist holds a Certificate in Incubation Management Training from the World Bank, and is a member of the Kauffman Global Partners Network for Entrepreneurship Development. Christopher Quang Zobrist là một doanh nhân, nhà đầu tư thiên thần, và là một nhà giáo dục, hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là Phó Giám đốc của JVN về mảng sáng tạo, lãnh đạo, và các chương trình Doanh nhân. Ông đã từng Khởi nghiệp và giáo dục trong lĩnh vực khởi nghiệp và lãnh đạo hơn mười năm, và đã giảng dạy các khóa học tại UC Berkeley, RMIT Việt Nam, Đại học quốc tế Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, và các ngành Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Zobrist nhận được bằng cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh UC Berkeley, và một Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh UC Davis. Giữ Giấy chứng nhận đào tạo quản lý đào tạo từ Ngân hàng Thế giới, và là một thành viên của Mạng lưới Kauffman Đối tác toàn cầu cho Phát triển Doanh nhân.