HTV9: VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG – Khách mời CEO Tạ Minh Tuấn – YUP Education