Tạ Minh Tuấn – CEO & Sáng Lập Viên HELP INTERNATIONAL – YUP Education