Untitled

 Hc tp

–      Thạc sĩ Kinh tế – Đại học Kinh Tế TP. HCM (2000 – 2002)

–      Cử nhân Anh văn – Đại học Tổng hợp TP.HCM (1990 – 1994)

–      Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh Tế TP. HCM (1990-1995)

–      Cử nhân Toán – Tin học – Đại học Tổng hợp TP.HCM (1989 – 1994)

–      Kỹ sư Điện tử – Đại học Bách Khoa TP.HCM (1983 – 1988).

 

Quá trình công tác (các chc vụ cao nht)

TT Thi gian

Tổ chc

Vị trí

1. 06/2008 – nay Công ty ManaGene Việt nam Giám đốc
2. 2007 – 5/2008 Công ty Leantek Việt nam Giám đốc
3. 1998 – 2007 Bưu Điện TP.HCM (Tập đoàn BCVT Việt nam) Trưởng phòng Tiếp thị – Bán hàng
4. 1988 – 1998 Công ty Viễn thông quốc tế – Trung tâm Viễn thông quốc tế  KV2  (Tập  đoàn  BCVT Việt nam) Trưởng Phòng Knh doanh – Tiếp thị

Các khóa đào to ngn hn khác:

TT

Ni dung

Ging viên/

Đơn vị tổ chc

Thi gian
1. Nguyên lý MarketingLập  kế  hoạch  và  nghiên  cứu  thị trườngDịch vụ khách hàngTiếp thị Quốc tế Swinburne University of Technology (Australia) and VCCI 1994-1995
2. Thực  tiễn  ngành  thương  mại  viễn thông quốc tế Telstra (Australia) 1996
3. Huấn luyện kỹ năng đào tạo Institute of National Technologies and Sofrecom (France) 2001
4. Nhật bản đổi mới quản trị nhân lực đểphát triển Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt-Nhật và Đại học Ngoại thương 2002
5. Kỹ sư  kinh  doanh theo  vùng khách hàng Institute of National Technologies and Sofrecom (France) 2005
6. Quan hệ doanh nghiệp với báo chí; Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng trên công luận Trung tâm thông tin Bưu điện 2006
7. Global Competitiveness andCompetitive Advantage of Vietnam PACE Institute (Vietnam) byPro. Micheal E. Porter. 2008
8. Searching for Solutions and Opportunities in a time of Difficulty and Crisis PACE Institute (Vietnam) byPro. Paul Krugman. 2009
9. Training of Trainers – Corporate Governance Board Leadership Program International Finance Corp. (World Bank) (Vietnam) 2010
10. Workshop on Performance Management of Service-sector Organization Asian ProductivityOrganization (Pakistan) 2013

Kinh nghiđào to

– Giảng viên trường Doanh nhân PACE

– Giảng viên thỉnh giảng Viện FSB – Đại học FPT

– Giảng viên thỉnh giảng trường nghề An Đức

– Giảng viên thỉnh giảng Viện Tài chính – Quản trị IFA – Đại học Kinh tế TP.HCM

– Giảng viên thình giảng (in-house) tại một số doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *