TẠ MINH TUẤN - CEO & SÁNG LẬP VIÊN HELP INTERNATIONAL - YUP Education