SỨ MỆNH TRÍ TRI GROUP

Với khát vọng và niềm tin sâu sắc, Trí Tri tích cực tư duy và kiên trì hành động thực hiện sứ mệnh:

– Giúp từng cá nhân, các tổ chức đạt hiệu quả tối ưu trong công việc công ty và cuộc sống của mình bằng cách “đánh thức Tiềm năng thành Khả năng, rèn luyện Khả năng thành Kỹ năng, tích hợp Kỹ năng tỏa sáng thành Tài năng”để Cá nhân Cảm được Hạnh phúc, Tổ chức Nhận được Thành công.

– Phát triển Trí Lực và Tâm Lực của cá nhân và Nâng cao Hiệu năng và Hiệu quả cho khách hàng – đối tác – nhà đầu tư thông qua những giải pháp độc đáo, tối ưu giá trị có Triết lý sâu sắc – Phương pháp thực tiễn, dễ hiểu, dễ áp dụng và dễ thành công, nhằm giải quyết các vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng quản trị, chất lượng sống trong kinh doanh, công việc & cuộc sống.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Với Triết lý Tam Nghiệm (Trải – Chứng – Chiêm), phát triển Tam Lực (Thể – Trí – Tâm) Phương pháp Sinh Giáo Sinh Huấn cùng nhiều công cụ đặc sắc và hữu hiệu, Trí Tri giúp từng cá nhân, các đội nhóm và tổ chức gia tăng hiệu quả, tích hợp và pên thông để chủ động phát triển.

– Tận Tâm – Chính Trực – Chuyên Nghiệp.

– Đủ trẻ để có TÂM nhiệt huyết trong công việc, đủ lớn để có TẦM sâu sắc trong tư duy. Chiến lược, kế hoạch và hành động nhất quán phù hợp với đặc điểm riêng có của mỗi cá nhân và từng tổ chức.

– Viễn kiến sâu, chiến lược sắc, giải pháp khát quát, kế hoạch cụ thể, hành động pên hoàn, pnh hoạt nhất quán, phương pháp thực học thực hành, sâu sát thực tiễn, kiên quyết, kiên trì và cam kết nhận lãnh và hoàn thành trách nhiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *